ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

AUTHORITY-SITE-WIKIPEDIA

Πω? να φτι?ξετε ?να authority site

Πω? να δημιουργ?σετε ?να ποιοτικ? site για τη Google που να βγα?νει πρ?το σε ?λε? τι? αναζητ?σει?, ?πω? η Wikipedia

?μα υπ?ρχε και σ?μερα αναλογ?α με τον αρχα?ο κ?σμο, το σημεριν? μαντε?ο των Δελφ?ν δε θα ?τανε τ?ποτε ?λλο απ? τη Google.

Δοκιμ?στε να κ?νετε μ?α ερ?τηση στη Google και θα λ?βετε μυρι?δε? απαντ?σει? ξεκ?θαρε? σαν το γυαλ?, χωρ?? καμ?α απ? αυτ?? να ε?ναι διφορο?μενε?.

Μπορε?τε να ρωτ?σετε απ? το πιο απλ? πρ?γμα ?πω? ποιο? ?τανε ο Μ?γα Αλ?ξανδρο? μ?χρι το π?τε π?θανε ο Απ?στολο? Πα?λο? και η Google, αυτ? η μαγικ? μηχαν? αναζ?τηση?, θα σα? φ?ρει σε κλ?σματα δευτερολ?πτου δεκ?δε? αποτελ?σματα, συν?θω? τα πιο σχετικ? και ποιο ποιοτικ? σε αυτ? που αναζητ?τε.

Στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? πολλ?? φορ?? περι?χονται εικ?νε?, β?ντεο και ?ρθρα απ? σημαντικ? περιοδικ? και ιστοσελ?δε?, ?μω? ?να πρ?γμα ?σω? θα σα? κ?νει και εσ?? εντ?πωση ?πω? ?κανε και σε μ?να.

Σχεδ?ν σε κ?θε εντολ? αναζ?τηση? στη Google, ?να site ?τανε π?ντα στην πρ?τη σελ?δα. Αυτ? το site ?μα δεν το ?χετε παρατηρ?σει ακ?μα ε?ναι η γνωστ? σε πολλο?? ηλεκτρονικ? εγκυκλοπα?δεια Wikipedia.

Δε?τε παρακ?τω τι κ?νει την Wikipedia τ?σο ισχυρ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και τ?σο ανθεκτικ? στι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου αναζ?τηση?.

Γιατ? η Wikipedia βγα?νει σχεδ?ν σε κ?θε αναζ?τηση τη? Google;

?λα ξεκιν?νε με ?να γιατ?. Απ? μικρ?? ε?χα ?νειρο ?ταν μεγαλ?σω να γ?νω ?να? λαμπρ?? επιστ?μονα? που θα προσ?φερε στην κοινων?α και στην ανθρωπ?τητα. Ε?χα επηρεαστε? π?ρα πολ? απ? τα μυθιστορ?ματα του Ιουλ?ου Β?ρν και απ? τι? επικ?? ταιν?ε? επιστημονικ?? φαντασ?α?.

Στην ερ?τηση τι θα γ?νει? ?ταν μεγαλ?σει? απαντο?σα με παιδικ? αφ?λεια -Γενικ?? επιστ?μονα? που το παραλλ?λιζα κ?τι σαν τον Γενικ? Παθολ?γο στην Ιατρικ?. Τρι?ντα χρ?νια αργ?τερα δεν κατ?φερα να κερδ?σω ακ?μα το Ν?μπελ Λ?γοτεχν?α?, ο?τε το Ν?μπελ Οικονομ?α?, ?μω? παραμ?νει μ?σα μου το μικρ?βιο τη? ?ρευνα? των αιτι?ν, το συνεχ?? γιατ?.

Το ερ?τημα μα? ε?ναι λοιπ?ν, γιατ? η Wikipedia βγα?νει σχεδ?ν σε κ?θε αναζ?τηση τη? Google;

Η απ?ντηση ε?ναι απλ?, αν αναλογιστο?με ?τι στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? βγα?νουν τα site εκε?να τα οπο?α ταυτ?ζονται οι αναζητ?σει? με τι? λ?ξει? κλειδι?.

Για παρ?δειγμα ?μα αναζητ?σω τη λ?ξη κλειδ? ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, τ?τε θα μου εμφανιστο?ν τα αποτελ?σματα των ιστοσελ?δων εκε?νων που ?χουν ω? λ?ξη κλειδ? συνειδητ? και ασυνε?δητα την πετοσφα?ριση.

Αυτ? σημα?νει ?τι η Wikipedia ?χει χιλι?δε? λ?ξει? κλειδι?. Π?σα ?μω?;

Μ?α λ?ξη κλειδ? για κ?θε λ?μμα τη?, επειδ? ?χει μερικ? εκατομμ?ρια λ?μματα σε 45 γλ?σσε? αυτ? σημα?νει ?τι ?χει η Wikipedia εκατομμ?ρια λ?ξει? κλειδι?. Κ?θε λ?μμα αποτελε? μια ξεχωριστ? ιστοσελ?δα για το site Wikipedia και κ?θε λ?μμα μπορε? να εμφαν?ζεται σε περισσ?τερε? απ? μ?α αναζητ?σει?, ε?τε απ?λυτε?, ε?τε συναφ??, συν?νυμε? κτλ.

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι για να γ?νουμε authority site θα πρ?πει να φτι?ξουμε χιλι?δε? σελ?δε? με χιλι?δε? λ?ξει? κλειδι?.

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι ? καλ?τερα ?τι αυτ? ε?ναι σχετικ? και δεν ε?ναι εντελ?? ?χι. Α? πο?με ?τι εξαρτ?ται απ? πολλ? πρ?γματα.

Αν θ?λετε ?μω? να μ?θετε γιατ? ?χει τ?σο μεγ?λο αποτ?πωμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? η Wikipedia, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

Γιατ? ?χει τ?σο μεγ?λο ?χνο? στη Google η Wikipedia;

Αφο? δεν κ?νει διαφ?μιση στη Google, πω? π?λι τα καταφ?ρνει να βγα?νει πρ?τη;

Η Wikipedia ε?ναι ?να? μη κερδοσκοπικ?? οργανισμ??, δεν πουλ?ει κ?ποιο προ??ν ? υπηρεσ?α ?ναντι αμοιβ?? -που σημα?νει ?τι δεν ?χει τακτικ? ?σοδα για να χρηματοδοτ?σει μια διαφημιστικ? καμπ?νια στη Google, και ?μω? ?ποια π?τρα και αν σηκ?σει?, ?τι και αν αναζητ?σει? στη Google φα?νεται να βρ?σκεται και αυτ? εκε?.

?πω? σα? ε?πα και παραπ?νω, η Wikipedia ?χει πολ? πλο?σιο και πολ? μεγ?λο ?γκο περιεχομ?νου, λημμ?των και δεδομ?νων το οπο?ο ανανε?νεται συνεχ?? και σχεδ?ν καθημεριν? απ? ανεξ?ρτητου? συγγραφε??. Μπορε?τε να γ?νεται και σει? ?να? απ? αυτο?? του? συνεισφορε?? περιεχομ?νου για την Wikipedia αμισθ? και να γρ?ψετε τα δικ? σα? λ?μματα στη γλ?σσα που επιθυμε?τε.

Οπ?τε το επ?μενο μυστικ? των Authority sites ε?ναι η τακτικ? και η καθημεριν? αναν?ωση απ? περισσ?τερου? απ? ?ναν συντ?κτε?.

Δεν ε?ναι μ?νο ωστ?σο ο καθημεριν?? ρυθμ?? αναν?ωση? τη? ιστοσελ?δα? αλλ? και το ?μεμπτο και αδ?καστο περιεχ?μενο που οδηγε? σε πολλ? ?λλα site να παραπ?μπουν σε αυτ?. Το ποιοτικ? και ?γκυρο περιεχ?μενο οδηγε? πολλ? ?λλα websites να χρησιμοποιο?ν την Wikipedia ω? πηγ? με αποτ?λεσμα να συνδ?ονται μαζ? τη? με backlink.

Και η ?δια η Wikipedia ?μω? ?χει πηγ?? και παραπομπ?? για κ?θε τη? ?ρθρο σ?μφωνα με τα ακαδημα?κ? πρ?τυπα.

Επειδ? και η Google φτι?χτηκε απ? ακαδημα?κο?? με καθαρ? μη εμπορικ? αλλ? ακαδημα?κ? πρ?τυπα, θεωρε?ται ?τι ε?ναι πολ? κοντ? στην αρχιτεκτονικ? δομ? που προτε?νει η ?δια η Google. Ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? την ευνοε? λ?γω τη? ?παρξη? παραπομπ?ν, εσωτερικ?ν και εξωτερικ?ν συνδ?σεων, ανεξαρτ?του ποσ?τητα? και πολλ?? φορ?? ?νω των 100 στην ?δια σελ?δα.

Υπερβα?νει δηλαδ? του? 100 εξερχ?μενου? συνδ?σμου? στην ?δια σελ?δα η Wikipedia χωρ?? να χ?νει ?μω? καθ?λου PageRank ? απ? το 2014 και μετ? Domain Aythority και Page Authority.

Πρακτικ?, θα πρ?πει να ?χουμε πολλ? εξερχ?μενα, εισερχ?μενα και εσωτερικ? links, ε?τε αυτ? ε?ναι nofollow ε?τε dofollow. Η Wikipedia ?χει αποκλειστικ? nofollow links τα οπο?α ?μω? προσμετρο?νται και συν?θω? διπλ? απ? τα dofollow ?λλων παρακατιαν?ν ιστοσελ?δων.

Οι φρ?σει? κλειδι? που φ?ρνουν το 90% του ?γκου των αναζητ?σεων

Τα long tail keywords ε?ναι οι λεγ?μενε? φρ?σει? κλειδι?. Ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που αποτελο?νται απ? περισσ?τερε? απ? μ?α λ?ξει?, συν?θω? τρει? με τ?σσερι? λ?ξει? ? και περισσ?τερε? με τι? οπο?ε? ?μα κ?νουμε αναζ?τηση στην Google μα? βγ?ζει πιο στοχευμ?να και ραφιναρισμ?να αποτελ?σματα.

Για παρ?δειγμα η λ?ξη κλειδ? μπορε? να ε?ναι κατασκευ? ιστοσελ?δων, οι φρ?σει? κλειδι? ?μω? μπορε? να ε?ναι πολ? περισσ?τερε?:

 • οικονομικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
 • ποιοτικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
 • κατασκευ? ιστοσελ?δων Αθ?να
 • κατασκευ? ιστοσελ?δων σε WordPress
 • κατασκευ? ιστοσελ?δων σε τεχνολογ?α bootstrap
 • κατασκευ? βελτιστοποιημ?νων ιστοσελ?δων

Και οι συνδυασμο? ε?ναι απερι?ριστοι ?πω? και η ελληνικ? γλ?σσα και ανθρ?πινο? νου?.

Στου? συνδυασμο?? των φρ?σεων κλειδι?ν θα πρ?πει να προσθ?σουμε και τι? παραδρομ??, τι? ερωτ?σει?, τα ορθογραφικ? λ?θη και τι? αναζητ?σει? με λατινικ? ? grenglish που και αυτ? ?μω? φ?ρνουν αποτελ?σματα στι? αναζητ?σει?:

 • kataskevi istoselidon
 • wed besign
 • κατασκεβη ιστωσελιδον
 • πω? να κατασκευ?σω μια ιστοσελ?δα;

Ψ?ξτε στα σταστιστικ? στο Google Analytics, συν?θω? το 90% την οργανικ?? κ?νηση? ?ρχεται απ? σπ?ντα και ?χι για την παν?κριβη λ?ξη κλειδ? που πληρ?νετε στο Google Adwords.

Το παρ?δοξο ε?ναι ?τι ?σο και να πληρ?νετε περισσ?τερο, ?σο και πιο πολλ?? λ?ξει? κλειδι? να προσθ?τετε στο Google Adwords η κατ?σταση δε?χνει να μην οδηγε? πουθεν?.

Και πω? να οδηγε? κ?που αφο? μ?νο το 15% των επισκεπτ?ν στη Google κ?νει κλικ στα πληρωμ?να αποτελ?σματα. Το υπ?λοιπο 85% ε?ναι πιο υποψιασμ?νο και ψ?χνει βαθ?τερα για να βρει αυτ?? ακριβ?? που θ?λει.

Πολλ?? φορ?? για να το βρει πηγα?νει μ?χρι και την π?μπτη ? τη δ?κατη σελ?δα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Δεν ε?ναι τυχα?ο που αμ?τρητε? φορ?? διαμ?ντια και πολ? ποιοτικ? site κρ?βονται στην π?μπτη σελ?δα ? σε 60 επ?πεδα β?θο? στα αποτελ?σματα. Ο ανταγωνισμ?? ? το πλημμελ?? SEO δεν αφ?νει αυτ?? τι? ιστοσελ?δε? που εν? ?χουνε καλ? περιεχ?μενο ? ποιοτικ? προ??ντα και υπηρεσ?ε? να μην βγα?νουν ποτ? στην επιφ?νεια, ?σω? γιατ? μεγ?λε? εταιρε?ε? με μεγ?λου? προ?πολογισμο?? ? spam blogs να κυριαρχο?ν.

?λοι ξ?ρουμε ?τι τα σκατ? επιπλ?ουν και ?τι και η ?δια η Google δεν ε?ναι δημοκρατικ? και επ?ση? δεν ε?ναι τ?λεια!

Πω? βρ?σκω το αποτ?πωμα των λ?ξεων κλειδι?ν τη? ιστοσελ?δα? μου στη Google;

Η υπηρεσ?α τη? ιστοσελ?δα? Ahrefs, keyword cloud σα? δε?χνει ακριβ?? το αποτ?πωμα των λ?ξεων κλειδι?ν τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Σα? δε?χνει συγκεκριμ?να με ποιε? λ?ξει? κλειδι? θα βγα?νετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, γιατ? με αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι? ?χουνε δημιουργηθε? τα backlinks προ? το site σα? ε?τε εσωτερικ? ε?τε εξωτερικ?.

?μα ψ?ξω δηλαδ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?, ?σο παρ?ξενε? ? μη επιθυμητ?? και να ε?ναι, τ?τε θα βγα?νει και η ιστοσελ?δα μου στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Το πρ?βλημα ξεκιν?ει ?ταν υπ?ρχει ασυμφων?α των λ?ξεων κλειδι?ν που ?χουμε δηλ?σει εμε?? στην ιστοσελ?δα μα? με αυτ?? που πραγματικ? ?χει πι?σει η Google. Και επειδ? η Google δεν ε?ναι εφορ?α ? τελωνε?ο για να συμπληρ?σει? μια δ?λωση λ?ξεων κλειδι?ν, να πληρ?σει? και να βγει? πρ?το?, αλλ? ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση? και λειτουργε? με εντελ?? διαφορετικ? τρ?πο, θα πρ?πει να ε?στε πολ? προσεχτικο? στη δημιουργ?α backlinks προ? το site σα? με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε.

Η διαδικασ?α δημιουργ?α? backlinks ε?ναι χρονοβ?ρα, απαιτε?τε εξειδικευμ?νη τεχνικ? γν?ση απ? ειδικ? του SEO και θα πρ?πει να γ?νεται συνεχ?? και επισταμ?να κ?θε εβδομ?δα, γιατ? κ?θε μ?ρα κερδ?ζουμε και χ?νουμε backlinks.

?ταν το ισοζ?γιο των backlinks π?φτει και γ?νεται αρνητικ? π?φτουμε και στη Google, ?ταν ανεβα?νει και ε?ναι θετικ?, δηλαδ? τα νεοαποκτ?μενα backlinks ε?ναι περισσ?τερα των απολεσθ?ντων, τ?τε ανεβα?νουμε στη Google.

Εσε?? π?σα backlinks ?χετε δημιουργ?σει για το site σα?; Μ?θετε περισσ?τερα ζητ?ντα? την υπηρεσ?α SEO Εκτ?? Σελ?δα?.

Η Wikipedia δεν ?χει β?ντεο και ?μω? βγα?νει πρ?τη

Μοι?ζει λ?γο με το αν?κδοτο ο Χασ?ν δεν ?χει χ?ρια και ?μω? τραγουδ?ει, ?μω? η Google ε?ναι η πρ?τη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? που ?μω? βασ?ζεται μ?νο στο κε?μενο. Υπ?ρχουν και ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?πω? η δε?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω?, η YouTube που βασ?ζεται στο β?ντεο και ?χι η Bing που ?σω? κ?ποιοι να νομ?ζουν.

Το β?ντεο και το β?ντεο μ?ρκετινγκ ε?ναι πολ? καλ? στα να κερδ?σετε πελ?τε? και να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? και τι? μετατροπ?? σα? ?μω? στον τομ?α search marketing, θα πρ?πει να δ?σουμε τη σκυτ?λη στο κε?μενο που ε?ναι ο βασιλι??.

?λοι λ?νε ?τι το περιεχ?μενο ε?ναι ο βασιλι??, αλλ? επειδ? η Google δουλε?ει αναζητ?ντα? και ταξινομ?ντα? περιεχ?μενο, links και λ?ξει? κλειδι?, το κε?μενο ε?ναι αυτ? που κ?νει τη διαφορ?. Το β?ντεο ?ρχεται σε δε?τερη, μην πω σε τρ?τη μο?ρα και απ?χει πολ? απ? την πρωτι? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το συμπ?ρασμα που εξ?γεται φ?λοι μου ε?ναι ?τι θα πρ?πει να επικεντρωθε?τε στο κε?μενο και στην συγγραφ? κειμ?νων για το ?ντερνετ και για του? ανθρ?που? που θα διαβ?σουν αυτ? το κε?μενο και θα γ?νουν πελ?τε? σα?.

Γρ?ψτε μεγ?λα και εκτεν? ?ρθρα στον τομ?α σα?, ?νω των 2.000 λ?ξεων. Γ?νεται ο ειδικ?? και ο επιστ?μονα? στον τομ?α σα? που ?λοι ψ?χνουν να βρουν. Θ?λετε να μ?θετε πω? θα γ?νεται αυτ?? ο ειδικ?? με το εκπληκτικ? site; Διαβ?στε την επ?μενη παρ?γραφο, ?που σα? αποκαλ?πτω τη συνταγ? τη? επιτυχ?α? κ?θε authority site στο ?ντερνετ!

Η μαγικ? συνταγ? για να κ?νετε το site σα? αυθεντ?α στον τομ?α του

Αρχικ? θα πρ?πει να ξεκαθαρ?σουμε ?τι δεν θα πρ?πει να ε?μαστε μονολιθικο? ? απλο?κο? στην εφαρμογ? τη? στρατηγικ?? τη? επιτυχ?α?. Δεν γ?νεται να βγε?τε πρ?τοι στην Google κ?νοντα? μ?νο ?να πρ?γμα ? να μετατρ?ψετε το site σα? σε αυθεντ?α που ?λοι συμβουλε?ονται και δ?νουν backlink στην πρ?τη ευκαιρ?α.

Μου θυμ?ζετε κ?ποιου? αν?δεου? φ?λου? που μπερδε?ουν το Facebook με το ?ντερνετ και την ιστοσελ?δα με την σελ?δα στο Facebook. Αρκε? να κ?νουν π?ντε δημοσιε?σει? παραπ?νω ? μερικ? αιτ?ματα φιλ?α? σε αγν?στου? για να του? διαγρ?ψει το Facebook και να σκοτ?σει την σταδιοδρομ?α του? στο ?ντερνετ.

?μα μ?θετε φ?λοι μου το ?ντερνετ απ? το Facebook λυπ?μαι, ε?ναι σαν να μ?θατε ιατρικ? απ? την τηλε?ραση. Ναι δε λ?ων η εκπαιδευτικ? τηλε?ραση ?χει πολ? καλ? προγρ?μματα τηλεμ?θηση? αλλ? ?μα δεν μπε?τε στο Πανεπιστ?μιο και δεν π?τε στο Nοσοκομε?ο να κ?νετε πρακτικ? μ?λλον θα ε?ναι απ?στευτο να καταφ?ρετε να γ?νετε ?να? πετυχημ?νο? νευροχειρο?ργο?!

Προσοχ? η ?γνοια σκοτ?νει!

Οπ?τε ξεκιν?με με το συμπ?ρασμα κατ? νου ?τι το Facebook δεν ε?ναι το ?ντερνετ. Το Facebook ε?ναι authority site στον τομε? των social media αλλ? δεν θα κ?νει απ? μ?νο του και το δικ? σα? site authority.

Δηλαδ? το ελιξ?ριο τη? δημιουργ?α? authority site δεν εκπορε?εται απ? το Facebook ? απ? κ?ποιο ?λλο site.

-Πολλ? συμπερ?σματα σα? αποκ?λυψα σ?μερα και ?σω? να σα? κουρ?σω, αλλ? ε?ναι και λ?γο μεγ?λο το θ?μα που καλ?πτουμε.

Το ελιξ?ριο τη? δημιουργ?α? εν?? authority site εκπορε?εται μ?νο απ? το δικ? σα? site και φα?νεται ?ταν δημιουργε?τε μοναδικ? και πολ? χρ?σιμο περιεχ?μενο.

?να eshop που ?χει πολ? καλ? αντρικ? ρολ?για και που ?σω? βρ?σκει κανε?? τα π?ντα απ? ανδρικ? ρολ?για, ε?ναι μ?νο λ?γων ποικιλ?α? και τιμ?ν authority στον τομ?α των ανδρικ?ν ρολογι?ν.

Τρ?α β?ματα σα? δ?νω στην δημιουργ?α μοναδικο? περιεχομ?νου για να ανεβε?τε στα μ?τια των πελατ?ν και των ανταγωνιστ?ν σα?:

 1. Να ?χετε κ?τι που δεν ?χουν οι ?λλοι
 2. Να το παρ?χετε ?πω? δεν μπορο?ν οι ?λλοι, τα ?λλα sites δηλαδ?
 3. Να θ?λουν οι ?λλοι να συνδεθο?ν με σα? ?πωσδ?ποτε.

?μα το καταφ?ρετε αυτ? τ?τε ?χει πετ?χει να δημιουργ?σετε ?να site σταθμ? στα δεδομ?να τη? αγορ?? σα? και ε?στε οι πιο κατ?λληλοι για να δημιουργ?σετε επιχειρ?σει? και κερδοφ?ρε? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Σα? ευχαριστ? πολ?!

Δε?τε περισσ?τερα για τα authority sites

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??  ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

 • Γι?ννη καλησπ?ρα

  Επειδ? αναφ?ρθηκε? στη Wikipedia ?χω μια ερ?τηση.

  Εγ? ?χω ?να e-shop και πωλ?ω συλλεκτικ? αντικε?μενα. Αν ?να αντικε?μενο αναφ?ρεται στη wikipedia, μπορ? στo πεδ?ο References να προσθ?σω ?να link που να του? βγ?ζει στην αναζ?τηση του e-shop μου με αυτ? το αντικε?ομενο? Το επιτρ?πει η wikipedia?

  Ευχαριστ?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
唐人街探案3免费观看,唐人街探案3免费现看全部,唐人街探案3免费国语